POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Entitat responsable del tractament i finalitat del tractament en l’Àrea Universitària

S’informa l’usuari que, un cop descarregada i instal·lada l’aplicació, i quan hagi acceptat els termes i condicions d’aquest document, la Universitat tractarà les seves dades personals de les quals ja disposa amb la finalitat de gestionar-ne l’alta i la participació en els serveis que s’ofereixen en l’aplicació dins l’Àrea Universitària.

Com ja s’ha indicat anteriorment, l’Àrea Universitària de l’aplicació està constituïda pel conjunt de funcionalitats a través de les quals la Universitat presta serveis i es comunica amb els usuaris de l’aplicació (aquesta àrea està constituïda per la secció de notícies, el calendari, les funcionalitats del menú i, en general, per totes les funcionalitats de l’aplicació, tret de les que formen part de l’Àrea Comercial d’Avantatges).

Amb aquests efectes, l’usuari queda informat que la Universitat de València, amb CIF Q4618001D i domicili al Avenida de Blasco Ibáñez, 13 – 46010 Valencia, és, a efectes del que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, la responsable del tractament de dades dels usuaris a l’Àrea Universitària de l’aplicació.

 

2. Accés de l’aplicació a recursos del telèfon mòbil

Perquè determinades funcionalitats de l’app funcionin correctament, se sol·liciten permisos per accedir a determinats recursos propis del dispositiu. Els permisos es poden activar mitjançant finestres emergents en les quals l’usuari pot consentir l’accés als recursos del dispositiu. Aquests permisos es poden desactivar a través de la secció d’ajustaments del telèfon mòbil.

Aquests permisos poden variar segons la versió del sistema operatiu, la llibreria i la personalització de l’app (funcionalitats activades). Els permisos sol·licitats poden ser els següents, entre altres:

 

Universia o Banco Santander en cap cas no emmagatzemen o tracten la informació que manegen arran de l’activació dels serveis esmentats anteriorment.

 

3.Drets dels usuaris

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir els drets que la normativa aplicable en matèria de protecció de dades els reconeix, contactant amb la Universitat, enviant un correu electrònic adreçat a esdeveniments@uv.es, adjuntant-hi en tot cas el DNI o qualsevol altre document d’identitat.

Els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, la limitació del seu tractament o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els usuaris tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades en els casos en què sigui tècnicament possible.

Tractarem les dades personals dels usuaris mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

 4.Mesures de seguretat adoptades per la Universitat

La Universitat declara que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar els altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades a la Universitat.

Respecte de la contrasenya utilitzada per descarregar l’aplicació, la Universitat declara que la mantindrà en la més estricta confidencialitat i que ha pres les mesures de seguretat necessàries per salvaguardar-la.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables i que poden produir-se incidents de seguretat, que la Universitat procurarà resoldre de la millor manera possible.

 

5. Política de protecció de dades personals de Santander i d’Universia a l’Àrea Comercial

De conformitat amb el que s’ha assenyalat anteriorment, s’informa els usuaris que l’Àrea Comercial d’Avantatges continguda dins l’aplicació constitueix un servei gestionat per Santander i Universia.

L’accés a les ofertes de Santander o d’Universia publicades dins Avantatges exigeix a l’usuari acceptar la cessió de les seves dades a Santander i Universia. Se li demanarà la primera vegada que hi accedeixi.

 

Es recorda a l’usuari la necessitat de llegir la política de privacitat de l’Àrea Comercial per entendre i poder acceptar amb ple coneixement la cessió i el tractament de dades personals que suposa la utilització d’aquesta àrea.